Informace k rekonstrukci silnice

vytvořeno: 14.3.2022, v rubrice Obec Šarovy

Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje

Brzy začne další silniční stavba v Bohuslavicích u Zlína

První smlouvu o dílo v novém roce na investiční silniční stavbu uzavřelo Ředitelství silnic Zlínského kraje počátkem února s firmou KKS Zlín na rekonstrukci části průjezdního úseku komunikace II/490 v Bohuslavicích u Zlína. Stavební práce zde začnou v polovině března a ŘSZK za ně zaplatí přes 21 milionů korun. Stavba bude ukončena na podzim 2022.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava vozovky silnice II/490 v průjezdním úseku obce Bohuslavice u Zlína. Začátek úseku je u dopravní značky „Začátek obce“ ve směru od Zlína, konec úseku je v místě příčné spáry na konci úpravy křižovatky z roku 2017. Celková délka řešeného úseku je 663 metrů. Součástí stavby je stavební úprava mostů ev. č. 490-017 a ev. č. 490-018.

Stavební úprava silnice II/490 bude spočívat v obnově krytových vrstev v tloušťce 100 milimetrů včetně sanace trhlin. Šířka vozovky bude sjednocena mezi obrubami na 7 metrů včetně normového rozšíření ve směrových obloucích. Součástí stavby bude stavební úprava mostních svršků mostů ev. č. 490-017 a ev. č. 490-018 včetně úpravy koryta. Bude obnoveno odvodnění vozovky pomocí uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace. Na začátku stavby bude obnoven levostranný silniční příkop včetně tzv. horské vpusti zaústěné do původní kanalizace. Dojde ke stavební úpravě oboustranných zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, bude obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení a silniční svodidlo.

Stavební úprava silnice bude realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou obcí Bohuslavice u Zlína. Předmětem investice obce bude stavební úprava stávajícího pravostranného chodníku a úprava nástupní plochy u levostranného zastávkového pruhu osobní linkové dopravy s osazením nového přístřešku pro cestující, úprava napojení místních komunikací a účelové komunikace včetně propustku pod ní, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, vegetační úpravy a další související stavební úpravy.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma KKS, spol. s r.o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 21,331 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce a dopravní omezení budou zahájeny v polovině března a ukončeny v podzimním období roku 2022.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky s řízením dopravy pomocí světelné signalizace. Pro vozidla o hmotnosti nad 7,5 tuny mimo autobusy a IZS bude stanovena objízdná trasa přes Uherské Hradiště, Otrokovice, Zlín.

Co už se udělalo

Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovalo v posledních letech v Bohuslavicích u Zlína více investičních silničních staveb v celkové hodnotě bezmála 58 milionů korun:

· v roce 2014 – rekonstrukce silnice mezi Březnicí a Bohuslavicemi v délce 2 536 metrů v hodnotě 18,1 milionu korun,

· v roce 2014 – rekonstrukce silnice mezi obcí Šarovy a Bohuslavicemi u Zlína v délce 1 673 metrů v hodnotě 11,5 milionu korun,

· v roce 2017 – rekonstrukce křižovatky silnic II/490, II/497 a III/4972 v centru Bohuslavic s celkovou délkou upravených vozovek 560 metrů a v hodnotě 9,6 milionu korun, · v letech 2020–2021 – rekonstrukce části průtahu od centra obce směrem na Šarovy v délce 1,3 kilometru a v hodnotě 18,5 milionu korun.

„Jde o důležitou silniční trasu, kterou využívají motoristé pro cesty mezi Zlínem a Uherským Hradištěm, Uherským Brodem i Luhačovicemi. Věnujeme jí dlouhodobě zvýšenou pozornost. Přes Bohuslavice denně projede průměrně přes 9 000 vozidel. Za letošní dopravní omezení spojená se stavebními pracemi se omlouváme a prosíme řidiče o trpělivost. Je to nezbytná daň za to, abychom měli celou tuto trasu i do budoucna v dobrém stavu,“ řekl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.


Zlín 21. února 2022


Kontakt:

Ředitelství silnic Zlínského kraje Tel. 577 044 206 E-mail: rszk@rszk.cz Internetové stránky: www.rszk.cz